“Who Ate My Porridge?” – A Glimpse to the Mother-Infant Bond through the Feeding Scene